Thành công từ đâu?

THÀNH CÔNG có từ đâu? – QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN

QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN có từ đâu? – KINH NGHIỆM

KINH NGHIỆM có từ đâu? – THẤT BẠI

THẤT BẠI có từ đâu? – QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM

QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM có từ đâu? SỰ THIẾU HIỂU BIẾT

Vậy nguồn gốc của THÀNH CÔNG là TRI THỨC!